ཧྥ་རན་སའི་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ།

Les cours de français 

French classes

 རོགས་རམ།

L'accompagnement

Social & administrative help

བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་འཛིན་གྲྭ 

Les cours de tibétain

Tibetan classes

ཁྱེད་རང་ཧྥ་རན་སིའི་བོད་པའི་སྤྱི་ཚོགས་ལ་རོགས་སྐྱོར་གནང་འདོད་ཡོད་དམ།

 

ང་ཚོ་མཉམ་དུ་ཕེབས་ཤོག

ང་ཚོའི་འཆར་གཞི་ལེགས་གྲུབ་ཡོང་བར་ཁྱེད་ཚོ་དགོས་མཁོ་ཆེ།

ང་ཚོའི་འདྲ་པར་ཁག

Search